Appstudie Tät®III

Syftet med studien var att studera användningen av appen Tät®III och undersöka om appen underlättar bäckenbottenträning för män inför och efter operation för prostatacancer.

Ett formulär med frågor om ålder, kön, utbildning, bostadsort, prostataoperationer och urinläckage kom upp vid nedladdning av appen. Efter en månad kom uppföljningsfrågor om urinläckage och träning samt möjlighet att ge synpunkter på appens innehåll. Tre månader efter nedladdning av appen kom återigen frågor om urinläckage, träning och upplevelse av appen.

Svaren på frågorna skickades anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det var helt frivilligt att svara på frågorna. Etikprövningsnämnden i Umeå har lämnat ett rådgivande yttrande, man ser inga etiska problem med studien.

Appen är utvecklad i samarbete med ITS avdelning för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet och bygger på samma struktur som appen Tät® för kvinnor, men har helt annat innehåll. Eva Samuelsson har skrivit och anpassat texter och innehåll.

Preliminära data är presenterade av Kevin Wahlberg, läkarstudent, på International Continence Society kongress 2019, läs abstrakt här.

Fullständiga resultat publicerade i en vetenskaplig artikel 2022. Studien visade att appen underlättar bäckenbottenträning för män som ska opereras för prostatacancer. Vid nedladdning av appen angav 4 av 10 män att de kunde knipa på “rätt” sätt och 2 av 10 tränade dagligen. Av de som använde appen efter tre månader var det 9 av 10 som angav att de kunde knipa på “rätt” sätt och 8 av 10 tränade dagligen. 97% angav att appen underlättade träning. I studien ingick 388 män, varav 131 (34%) besvarade 3-månadersenkäten. Läs hela artikeln här.

Copyright ©2024 eContinence AB, Tät®