Pris för bidrag på kongress i Montreal

Ina Asklund, distriktsläkare och doktorand fick pris för sitt bidrag på kongress i Montreal!
I Montreal, Kanada har en vetenskaplig kongress arrangerad av International Continence Society just avslutats. Där presenterades forskning från hela världen med fokus på bäckenbotten-, tarm- och urinvägsproblem. Bland  de 760 bidrag som skickats in till kongressen, och bedömts av den vetenskapliga kommitten, belönades sex bidrag speciellt. Priset inom kategorin ”Konservativ behandling av inkontinens” gick till ”Behandling av ansträngningsinkontinens via en smartphoneapp – en randomiserad kontrollerad studie” av Ina Asklund med medförfattare, länk till abstrakt:

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000016.pdf

 

Resultaten från app-studien presenteras här. 123 kvinnor med läckage vid hosta, hopp eller nysning lottades till behandling med stöd av appen TätTM eller till en kontrollgrupp som fick vänta med behandling. Appen innehåller information, livsstilsråd och träningsprogram med ökad svårighetsgrad. Det finns en statistikfunktion och möjlighet att lägga in påminnelser. Kvinnor som tränade med hjälp av appen förbättrades betydligt avseende symtom och livskvalitet och skillnaderna var säkerställda gentemot kontrollgruppen. Antal läckage per dygn minskade från tre per dygn till ett per dygn hos kvinnorna i app-gruppen.

 

Ytterligare två muntliga presentationer från projekt tät.nu hölls på kongressen, dels av Emma Nyström, AT-läkare och doktorand, dels av Anna Lindh, blivande AT-läkare. Emma och Anna har studerat framgångsfaktorer för lyckat behandlingsresultat när behandling sker med stöd av en app  via internet eller via en broschyr. Länk till abstrakts:

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000521.pdf

http://www.ics.org/Abstracts/Publish/241/000526.pdf

 

Ina Asklund med diplom vid ICS 2015
Ina Asklund med diplom vid ICS 2015

 

Implementeringsstudier

Appen tät

För att följa vad som händer när appen tät blir allmänt tillgänglig följer vi ålder, utbildningsnivå, bostadsort och grad av besvär hos användarna. Appen, som nu kan laddas hem gratis via Appstore eller Google butik, innehåller därför frågor om detta vid start. Efter tre månader kommer uppföljningsfrågor om grad av besvär och om hur ofta man har tränat. Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommittén i Umeå (Dnr 2014-389-32M). Har du frågor om studien eller vill lämna synpunkter på appen kan du kontakta oss via mejl tat.am@umu.se

Broschyren

Vi vill undersöka vilken behandlingseffekt man får av broschyren i olika sammanhang; dels när den delas ut av barnmorskor, dels när den beställs via nätet direkt av oss. Vi vill också se hur broschyren används när det gäller ålder, utbildning, bostadsort och grad av besvär. Broschyren kan beställas tillsammans med frågeformulär, det är frivilligt och helt anonymt att svara på frågorna. Studien är godkänd av forskningsetikkommitten i Umeå ( Dnr 2015-79-32M). Har du frågor om broschyren skicka ett mejl till tat.broschyr.am@umu.se

Internetprogrammet

För att testa behandling via Internet i klinisk vardag ”översätter” vi nu programmet till en tekniskt avancerad plattform i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Plattformen heter ACKTUS (Activity-Centered Modeling of Knowledge and Interaction Tailored to users), och möjliggör unika och skräddarsydda lösningar för varje deltagare.

 

Vi kommer att undersöka hur programmet används och vilken effekt det får när det används i olika kliniska sammanhang och på olika språk. Ett internationellt samarbete har inletts. Programmet håller på att byggas upp på den nya plattformen och studien beräknas starta under 2016.