Ny stor användarstudie: Appen Tät® effektiv för självbehandling av inkontinens

I en tidigare studie har vi visat att appen Tät® är effektiv för behandling av inkontinens jämfört med en kontrollgrupp. Vi har också visat att Tät-appen är effektiv på lång sikt, att den stöder användarnas självständighet och att den är kostnadseffektiv. Nu redovisar vi resultat från drygt 2600 kvinnor med urinläckage som besvarat de anonyma enkäterna vid nedladdning och efter tre månader.  Förbättringen i inkontinenssymtom är statistiskt säkerställd och 2/3 anger att de förbättrats. Förbättringen var lika stor oavsett typ av inkontinens. Förbättringen var något mindre än i den tidigare studien med kontrollgrupp och användarna tränade mer sällan. Läs mer i BMJ Open