Tät II app-studien färdigrekryterad

Vi har nu rekryterat klart till forskningsstudien som utvärderar effekten av behandling via Appen Tät®II mot bland- och trängningsinkontinens. Uppföljningar pågår och vi räknar med att kunna publicera resultat från studien under 2019.

Är du intresserad läs mer här

 

Ny uppdaterad version av appen Tät®

Nu släpper vi en ny version av appen Tät® på App Store och Google Play. Den finns både på svenska och engelska och är gratis. Designen är ny och vi har lagt till möjligheten att använda ljud till knipövningarna. Funktionen för träningsstatistik har förbättrats. Observera att uppgifter om utförda övningar och inställningar för påminnelser inte förs över vid uppdatering från äldre version (installerad före 180115). Som tidigare följer vi användningen och resultat med hjälp av enkäter i appen och hittills har 28 000 kvinnor besvarat våra enkäter. Läs mer om appen här och om studien här

Höga förväntningar på mobilappen Tät® innebar bättre resultat

Vi analyserade data från studien av den första mobilappen Tät® för att se vilka som förbättrades mest av 3 månaders självbehandling. Analysen visade att fler av de kvinnor som hade högre förväntningar på behandlingen, höll vikten och upplevde ökad bäckenbottenstyrka också upplevde större förbättring. Hela artikeln finns att läsa på engelska via denna länk.

Fortsatt goda behandlingsresultat efter två år

Vi följde upp de kvinnor som använt appen Tät® för behandling av ansträngningsinkontinens efter två år. Förbättringen i symtom och livskvalitet jämfört med före behandling var statistiskt säkerställd och på samma nivå som efter tre månader. Långtidsresultaten ger stöd för att appen Tät® kan användas som första linjens behandling. Läs mer här (sammanfattning på engelska).

Hälsoekonomisk analys av appen Tät®

En hälsoekonomisk analys av appen Tät för behandling av ansträngningsinkontinens har nyligen publicerats i tidskriften Journal of Medical Internet Research. Slutsatsen av studien är att appen är ett nytt, kostnadseffektivt första behandlingsalternativ, som kan öka tillgången till vård för dessa kvinnor på ett ekonomiskt hållbart sätt. Läs mer här.

Forskningsanslag från Kampradsstiftelsen till Tät.nu

Eva Samuelsson har av Kampradsstiftelsen beviljats 3,9 miljoner kronor i anslag för projektet ”E-behandling vid urininkontinens hos kvinnor, män, äldre och sköra äldre”, länk.

Projektet genomförs av Umeå universitet i samarbete med Lunds universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Region Jämtland Härjedalen, Skånes sjukvård och patientföreningar.

Tät II app-studien startar 3 april!

Vi har utvecklat en ny app – Appen Tät®II – för behandling av trängning- och blandinkontinens.
Vill du vara med i en forskningsstudie för att utvärdera effekten? Har du urinläckage i samband med trängningar enbart eller både vid trängningar och vid ansträngning (t ex hosta och hopp)? Har du läckage minst två gånger per vecka?
Är du intresserad läs mer här. Pressmeddelande