Fortsatt goda behandlingsresultat efter två år

Vi följde upp de kvinnor som använt appen Tät® för behandling av ansträngningsinkontinens efter två år. Förbättringen i symtom och livskvalitet jämfört med före behandling var statistiskt säkerställd och på samma nivå som efter tre månader. Långtidsresultaten ger stöd för att appen Tät® kan användas som första linjens behandling. Läs mer här (sammanfattning på engelska).