Internetstudie

Vi har byggt upp ett Internet-baserat behandlingsprogram samt en 8-sidig broschyr. Programmen har utvärderats i en studie där 250 kvinnor med läckage minst en gång per vecka lottades till behandling via Internet eller via broschyr.Deltagarna i bägge programmen uppnådde höggradigt signifikanta och kliniskt relevanta förbättringar, jämförbara med den effekt man sett vid behandling enskilt eller i grupp med terapeut. Effekten avseende symptom och livskvalitet skiljde sig ej mellan grupperna efter fyra månader men kvinnorna i Internet-gruppen rapporterade bättre subjektiv effekt, minskade användningen av skydd mer och var mer nöjda med programmet. Efter 2 år var 65% av kvinnorna i Internetgruppen och 58 % av kvinnorna i broschyrgruppen fortfarande nöjda med resultatet av behandlingen.

 I en intervjustudie framkom att behandling via Internet verkar sänka barriären för att söka vård, deltagarna kände sig bekräftade och styrkta och uppskattade att kunna styra sin behandling själva. Deltagarna fördelade sig mellan glesbygd, tätort och storstad som Sverige i stort, dock med högre utbildningsnivå.

 En hälsoekonomisk analys visade att Internetprogrammet var kostnadseffektivt både i jämförelse med broschyren och med “ingen behandling”.

Resultaten är publicerade i fem artiklar och ingår i en avhandling. Länk till sammanfattning på engelska om 2-årsresultaten.

Läs mer i Malin Sjöströms avhandling!

Internetstudien är registrerad och rapporterad på Clinical Trials www.clinicaltrial.gov (ID: NCT01032265)